Tuyển dụng
Phối hợp với Phòng/Ban để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan về thủ tục hồ sơ pháp lý cho công ty
Lập kế hoạch, điều hành,quản lý và giám sát hoạt động phân phối, môi giới bất động sản của công ty nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh thu công ty giao. Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc đề ra cho Bộ phận kinh doanh.
Hình ảnh
Bất Động sản Bình Dương
tesrafssvse
hinh adoajdOAD
Video clip
Đối tác
1
2
3
dds